VISSION

 

Sulod sin unom katuig yana karuyag namon magogangan pa an paging progresibo san taga brgy.quezon ngan magkasarayoi an ngatanan nga tuminong-nong magrespito san katungod san kabataan, ngan kababa-yen-an, magkamay ada sin alternatibo nganpangabuhi-an an kada tag-sa nga pamilya para sa kauswagan san molopyo ngan kumunidad.

 

MISSION

 

Magkasarayo an ngatanan nga residente

Magkayaon sin tama nga pamaagi san pag san pag respite san kabataan ngan kababayen-an

Makipag-sumpayan san magkadurodi-lain ngan ahensya

Pagtuman san mga balaod sa barangay para sa aton kaupayan

Magkayaon sin kadogangan nga pangabuhi-an, labot sa pangaag-sa ngan panginaidlaw