VISION

 

Sa pag abot sa tuig 2016, matutuman an husto nga pag-uswag san administrasyun ngan panggobernohan san Barangay UEP Zone-1 nga mayaon kumpleto nga pasilidades, mabaskog nga panlawas, nagkakasarayo, malipayon nga gin papakita an Diyosnon nga pangiwakiwa ngan mamurayaw an pamuroko sa tawo.

 

 

MISSION

 

Pinaagin san makusog nga partisipasyon, pagkasarayo, pakibinuligay sa iba-iba nga ahensya, makalagan an hingyap nga mainuswagon nga administrasyon ug pang gobyernohan, kumpleto nga pasilidad, nagbuburoblig, malipayon doon sa mamurayaw nga maka Diyos nga pamuroko san mga tawo.